List of active policies

Name Type User consent
Zasady korzystania z platformy Site policy All users

Summary

Prezentowany regulamin korzystania z platformy zdalnego nauczania AWF Katowice zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, w szczególności korzystania z indywidualnego konta w ramach platformy e-learningowej oraz warunki korzystania z treści opublikowanych na platformie e-learningowej, zwanej w dalszej części regulaminu „Platformą”, Niniejsza platforma jest własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice.

Full policy

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej moodle.awf.katowice.pl

 

Prezentowany regulamin korzystania z platformy zdalnego nauczania AWF Katowice zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, w szczególności korzystania z indywidualnego konta w ramach platformy e-learningowej oraz warunki korzystania z treści opublikowanych na platformie e-learningowej, zwanej w dalszej części regulaminu „Platformą”, Niniejsza platforma jest własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice.

 

§ 1 PODSTAWOWE DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Użytkownik - osoba korzystająca z platformy e-learningowej.

Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, czyli Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice

Platforma e-learningowa – serwis internetowy o profilu dydaktycznym dostępny pod adresem internetowym https://moodle.awf.katowice.pl oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych, służący do nauki w trybie zdalnym, w którym prezentowane są materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej.

Konto użytkownika - zbiór informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, wizerunek utrwalony w formie elektronicznej i dostarczony przez użytkownika, adres e-mail użytkownika.

Logowanie – wejście do serwisu z podaniem tzw. loginu czyli identyfikatora Użytkownika i jego hasła, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Polityka Prywatności - zbiór zasad regulujących gromadzenie danych o  Użytkownikach oraz ich wykorzystania.

Centrum Zdalnego Nauczania – jednostka AWF Katowice powołana do organizowania i nadzorowania nauczania z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „Użytkownikami”.

2. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Platformy e-learningowej wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do korzystania z platformy.

2. W celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych zainstalowanych na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych.

3. Administrator nie odpowiada za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1. Dostęp do Platformy możliwy jest po założeniu i aktywacji konta użytkownika.

2. Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta poczty e-mail założonego w domenie @awf.katowice.pl lub @awfkatowice.edu.pl.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony regulaminem, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.

2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Platformy i nie udostępniać go osobom trzecim.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania materiałów dydaktycznych znajdujących się na platformie osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.

4. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Administratora będą kierowane do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zgodny z zapisem w par 4 ust 2.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Platformy dla Użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Administratora.

6. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady współżycia społecznego oraz zakaz umieszczania na Platformie informacji, które powodują łamanie prawa polskiego. Nieprzestrzeganie zasad obliguje Administratora Platformy do zablokowania konta Użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów Platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

7. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy materiałów dydaktycznych lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania. Użytkownik nie jest uprawniony bez zgody administratora do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innego korzystania niż dozwolony użytek osobisty, o którym mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019r. poz. 1781 z późń. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2020r. poz. 344 z późń. zm.)

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczt email iod@awf.katowice.pl.

3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • obowiązku prawnego administratora,
 • zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez użytkownika w momencie podjęcia studiów lub podjęcia pracy w AWF Katowice.

6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celach: realizacji celu dydaktycznego, podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz AWF Katowice w ramach umów cywilnoprawnych oraz doktorantów i dla ewentualnej komunikacji studentów z wykładowcami w zakresie koniecznym do realizacji tych celów.

7. Dobrowolnie podając dane kontaktowe, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu komunikowania się z wykładowcą.

8. Dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora konieczne do utrzymywania funkcjonalności Platformy e-learningowej.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • do dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych
 • do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • do ograniczenia przetwarzania danych.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10.  Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z platformy e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

11.  Użytkownik realizuje przysługujące mu prawa za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez Administratora na Platformie e-learningowej a także poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: czn@awf.katowice.pl.

 

§ 7 POMOC TECHNICZNA

1. Wszystkie nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem z platformy e-learningowej oraz materiałami edukacyjnymi Użytkownik zgłasza do Centrum Zdalnego Nauczania AWF Katowice za pośrednictwem poczty e-mail na adres: czn@awf.katowice.pl.

2. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis rodzaju zdarzenia będącego podstawą do podjęcia działania wyjaśniającego.

3. Pracownicy Centrum dołożą wszystkich starań aby niezwłocznie usunąć nieprawidłowości w miarę posiadanych możliwości technicznych.

4. Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na Platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa oraz nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Platformy e-learningowej.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień w niniejszym regulaminie bez uprzedzenia.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Platformie.

3. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania funkcjonalności Platformy e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.


Klauzula informacyjna

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach korzystania z platformy e-learningowej AWF Katowice https://moodle.awf.katowice.pl

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są środki bezpieczeństwa m.in. firewall, system logowania, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 72A, 40-065 Katowice, (dalej: Administrator).
3. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.katowice.pl
4. Przetwarzaniu podlegają dane, które podają Państwo w ramach korzystania z platformy e-learningowej AWF Katowice tj:
 • informacje wprowadzane dobrowolnie przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy: modyfikacji profilu lub kontaktu;
 • informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich są:
 • informacje w dziennikach serwerów – takie, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • adres IP – czyli numer, na którego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,
 • informacje w dzienniku Platformy e-learningowej dotyczące poruszania się użytkowników w serwisie.
5. Ponadto na platformie przetwarzane są dane będące już w posiadaniu administratora przed założeniem konta takie jak: imię, nazwisko, e-mail, oraz w wypadku studentów rodzaj studiów.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 • Realizacji celu dydaktycznego (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce  (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późń. zm.);
 • Podnoszenia wiedzy pracowników, osób, które wykonują zadania na rzecz AWF Katowice w ramach umów cywilnoprawnych oraz doktorantów (na podstawie obowiązku prawnego administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późń. zm.);
 • Komunikacji studenta z wykładowcą (na podstawie zgody administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r.  poz. 85 z późń. zm.).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

8. Dane osobowe studentów będą przechowywane 10 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody w zakresie, którym dane są przetwarzane na podstawie zgody.

9. Dane osobowe pracowników Uczelni będą przechowywane do zakończenia trwania stosunku pracy bądź innego stosunku cywilnoprawnego łączącego pracownika z AWF lub do czasu cofnięcia zgody.

10. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspomagające obsługę informatyczną platformy e-learningowej AWF Katowice.

11. Posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie.

12. Posiadacie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, za niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1.

Informacje ogólne

1. Usługodawcą platformy e-learningowej https://moodle.awf.katowice.pl zwanej dalej „Platformą” jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72A zwany dalej „AWF Katowice”.

2. Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”);
 • poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez AWF Katowice.

§2.

Zasady ogólne

1. AWF Katowice przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach platformy e-learningowej.

2. AWF Katowice dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

§3.

Informacja o plikach cookies

1. Informacje o plikach Cookies są dostępne pod adresem internetowym http://wszystkoociasteczkach.pl/

2. Serwis moodle.awf.katowice.pl korzysta z plików cookies w celach:
 • Statystycznych ("Google Analytics" - właściciel plików cookies: Google; PUM).
 • Sesyjnych (utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego "po zalogowaniu", dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła). Właściciel plików cookies: AWF Katowice.

3. Użytkownik wyraża zgodę na zapis lub odczyt plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

§4.

Logi serwera uslugodawcy

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformy.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

§5.

Logi platformy e-learningowej Moodle

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie Moodle. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem internetowym i zapewnieniu bezpieczeństwa danych.

2. Dane są kojarzone z zalogowanymi użytkownikami.

§6.

Pozyskiwanie danych osobowych

1. Korzystanie z serwisu internetowego przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2. Korzystanie z usług formularzy wymaga podania AWF Katowice danych Użytkownika.

§7.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72A.

2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod wskazanym adresem, poprzez pocztę elektroniczną iod@awf.katowice.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez AWF Katowice wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez AWF Katowice.

4. Dane osobowe będą udostępniane przez AWF Katowice innym podmiotom wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub za zgodą osoby, której dane dotyczą.

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie lub wymagane do funkcjonowania platformy.

6. Każdemu, kto podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz ich usunięcia.

7. Żądania wynikające z praw użytkownika można składać za pośrednictwem formularzy na serwisie, jak i poprzez kontakt z administratorem danych.

 


Zgoda na przetwarzanie w celu komunikacji

Podsumowanie

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72A w celu i zakresie niezbędnym do komunikacji i realizacji celu dydaktycznego oraz zdobywania wiedzy (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).